Adwokat Borutko

Specjalizacja

PRAWO KARNE : PRAWO CYWILNE : PRAWO ADMINISTRACYJNE : PRAWO HANDLOWE

PRAWO KARNE

 

Kancelaria świadczy usługi z zakresu reprezentowania Klientów w sprawach karnych. W ramach wykonywanej praktyki adwokackiej podejmujemy się reprezentowania Klientów na każdym etapie postępowania karnego w tym przygotowawczego oraz postępowania karnego wykonawczego.

 

Pomoc prawna oferowana przez kancelarie obejmuje:

 

 

1) reprezentowanie pokrzywdzonego w wyniku przestępstwa jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego;

2) obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonego w postępowaniu sądowym;

3) reprezentowanie Klientów przed sądami krajowymi i Unii Europejskiej;

4) profesjonalne doradztwo z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnego, postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;

5) sporządzanie pism procesowych z zakresu prywatnych aktów oskarżenia oraz środków zaskarżenia orzeczeń (apelacja i kasacja);

6) reprezentowanie Klientów w sprawach o wcześniejsze zwolnienie, ułaskawienie.

 

PRAWO CYWILNE

 

W ramach świadczonych usług przez Kancelarię z zakresu prawa cywilnego nasz Zespół zapewnia:

 

1) reprezentowanie Klienta we wszystkich postępowaniach przed sądami powszechnymi i szczególnymi oraz innymi organami władzy publicznej;

2) profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia, przygotowania umów oraz opiniowania umów już zawartych;

3) reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

5) reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, rękojmi, gwarancji,

6) reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu służebności przesyłu;

7) reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu naruszenia majątkowych i niemajątkowych dóbr osobistych i intelektualnych;

8) reprezentowanie Klienta w sprawach wieczysto – księgowych;

9) reprezentowanie Klienta przy sporządzaniu wszelkich pism w postępowaniu sądowym oraz przygotowaniu apelacji i kasacji;

10) opiniowanie i doradztwo w zakresie umów darowizny, dzierżawy, leasingu, użyczenia, umów agencyjnych;

11) sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa administracyjnego, takie jak:

 

1) reprezentowanie strony w każdym z etapów postępowania administracyjnego przed organami administracji samorządowej, rządowej a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2) reprezentowanie Klienta w szczególnych postępowaniach administracyjnych;

3) sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego;

4) kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego;

5) profesjonalne doradztwo i reprezentowanie Klienta w postępowaniach o uzyskanie koncesji, licencji i zezwoleń.

 

PRAWO HANDLOWE

 

W zakresie oferowanych usług Kancelaria zapewnia Klientom profesjonalna obsługę w zakresie:

 

1) doradztwa i obsługi prawnej w procesie rejestracji, powstawania spółek osobowych i kapitałowych,

2) profesjonalnego doradztwa w zakresie łączenia się i podziału spółek,

3) opiniowanie umów handlowych oraz ekspertyzy prawne w zakresie ubezpieczeń gospodarczych,

4) emitowania papierów wartościowych przez podmioty gospodarcze.

5) udział w posiedzeniach Rad Nadzorczych i Zgromadzeniach Wspólników Spółek Prawa Handlowego.